• pulkstenites

Aprīlī tiek uzsākta ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” Rēzeknes novada pašvaldības projekta “Bērzgales kultūras nama koncertzāles vienkāršota atjaunošana” īstenošana. Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 47049.67. Atbalsta intensitāte ir 90%, līdz ar to publiskais finansējums EUR 42 344.67, pašu līdzfinansējums – EUR 4705.00. Projekta rezultātā koncertzālei tiks nomainīti griesti, saremontētas un nokrāsotas sienas, atjaunoti apkures radiatori, kā arī uzstādīti sofītu stangu pacelšanas/nolaišanas mehānismi.

Lasīt tālāk ...

Lai veicinātu saimnieciskās darbības attīstību, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrība „Viļāni” īstenoja projektu „LPKS „Viļāni” saimnieciskās darbības attīstība” projekta nr.16-01-AL15-A019.2101-000001, kura ietvaros tika iegādāti jauni elektroniskie svari, vertikālās aukstuma vitrīnas, jogurta vanna, piena pasterizācijas katls, vakuuma iepakošanas iekārta, hidrauliskā sulu spiede ar smalcinātāju, elektriskā plīts un informatīvi/ izglītojošs video materiāls. Pateicoties šīm iekārtām LPKS „Viļāni” spēs paplašināt un dažādot uzņēmuma saimniecisko darbību, sekmējot tā ekonomisko rādītāju uzlabošanos un konkurētspējas paaugstināšanos.
  
Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros. 

Lasīt tālāk ...

05.04.2017. biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” padome ir apstiprinājusi atklātā trešās kārtas projektu pieteikumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju” iesniegto projektu pieteikumu atbilstību biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai (2015-2020), kā arī apstiprinājusi projektu pieteikumu rindojumu pēc saņemtajiem punktiem.

 

Projektu konkursa 3. kārtas ietvaros izvērtētie projektu pieteikumi šī gada 13. aprīlī tika iesniegti Lauku atbalsta dienestā tālākai vērtēšanai.

 

Rīcības 1.1. projektu pieteikumu rindojums

 

Rīcības 1.2. projektu pieteikumu rindojums

Rēzeknes rajona kopienu partnerība atgādina, ka ELFLA un EZF projektu īstenotājiem, kas īstenojuši projektus 2010.-2014.gadā vai kuriem turpinās projekta uzraudzības laiks (5 gadi pēc projekta īstenošanas beigām), jāiesniedz pārskati par darbības rādītājiem par iepriekšējo kalendāra gadu!

Pārskati iesniedzami divos eksemplāros biedrības "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" birojā papīra formā ar oriģinālu parakstu vai saskaņā ar elektronisko dokumentu likumu (parakstītus ar drošu elektronisko parakstu) uz Partnerības e-pastu info@rezeknespartneriba.lv līdz šī gada 31.martam.

 

Pārskatu paraugi:

 

Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem, kā arī sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem)

Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem lauku saimniecību modernizācijas projektiem

Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem EZF fonda projektiem  

RezeknesP Partnerības LEADER projektu konkursa 1.kārtas ietvaros apstiprināti 14 projekti! https://t.co/qLtW0YL7JK

Noderīgas saites

lad logo

Latvijas lauku forums logo

Rezeknes nov logo

Vilanu nov logo

 

ZM logo