button zinu arhivsddd

 

 

 LEADER PROJEKTI 2014 - 2020

 

 

button projektu publikacijasddd

 

 

 Dabai, darbam, dzīvei savā novadā!

 

kontakti

 

Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludina atklāta projektu iesniegumu konkursa 5. kārtu ar kopējo finansējumu 122 018,03 EUR. Projektu iesniegumu pieņemšana - no 2018.gada 8. janvāra līdz 2018.gada 22.februārim.

 

Rēzeknes rajona kopienu partnerība ar ELFLA atbalstu turpina „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam” (Stratēģija) mērķa “Attīstīta daudznozaru uzņēmējdarbība” (M1) īstenošanu LAP 2014.-2020.gadam pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Stratēģijas M1 Rīcībā “Uzņēmējdarbības uzsākšana”:

 

Rīcības atbalsta apmērs: 122 018,03 €.


Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 20 000  €.


Maksimālā atbalsta intensitāte: 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas.

 


Rīcības apraksts: rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu produktu, pakalpojumu attīstību, jaunas uzņēmējdarbības vides veidošanu dažādās ražošanas nozarēs un jaunu pakalpojumu vietējiem iedzīvotājiem izveidē, paredzot ieguldījumus aprīkojuma iegādē un uzstādīšanā, produktu vai pakalpojumu atpazīstamības tēla veidošanā, tai skaitā mājražošanā un tūrisma nozarē (izņemot ieguldījumus būvniecībā).


Projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Stratēģijas īstenošanas teritorija – Rēzeknes novads un Viļānu novads.


Saņemt konsultācijas un iepazīties ar Stratēģiju var Rēzeknes rajona kopienu partnerībā (Atbrīvošanas alejā 95 A, Rēzeknē, LV-4601). Stratēģijas elektroniskā versija, projektu vērtēšanas metodika un ar kārtu saistītā informācija pieejama Partnerības mājas lapas (www.rezeknespartneriba.lv) sadaļā LEADER (Projektu konkurss, Saistošie dokumenti) un NODERĪGI (Vadlīnijas un normatīvi).


Plašāka informācija, sazinoties ar Stratēģijas administratīvo vadītāju Inetu Elksni (tālr. 26363497, e-pasts: info@rezeknespartneriba.lv).

 

SLUDINĀJUMS