Izdota brošūra par „Biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” darbības teritorijas attīstības stratēģijas ieviešanas norisi līdz 2015. gadam”. Brošūra satur infromāciju par Partnerības darbību LEADER pieejas īstenošanā ELFLA pasākumos un attīstības stratēģijas ieviešanu līdz 2015. gadam iekļaujot pētījuma rezultātus t.sk., par ELFLA pasākumu īstenotajiem projektiem (I; II; III; IV; V;VI;VII;VIII konkursu kārtām).

 

Pētījums „Rēzeknes rajona kopienu partnerības Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ieviešanas izvērtējums un ieteikumi turpmākai darbībai”.