Īstenots tehniskais sagatavošanās atbalsts projektam "Yellow Frames (tulk. "Dzeltenie rāmji")" Nr. 17-00-A019.331-000010

 

Biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" (Partnerība) laika posmā no 13.12.2017. (LAD lēmums par projekta apstiprināšanu) līdz 23.04.2018. ir īstenojusi tehnisko sagatavošanās atbalstu projektam "Yellow Frames" (tulk. "Dzeltenie rāmji"). Sagatavošanās atbalsta apmērs (ELFLA finansējums): EUR 1340,87, atbalsta intensitāte 100%.

 

Projekta mērķis: 

Veicināt starptautiska mēroga sadarbību kvalitatīvai pieredzes apmaiņai un biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” (Partnerība) teritorijas labklājības paaugstināšanai, sekmēt vietējās uzņēmējdarbības, sabiedriskās un resursu vides attīstību.

 

Sagaidāmie rezultāti:

1. Izstrādāti tematiski un unikāli tūrisma maršruti Partnerības teritorijā ar kompleksu tūrisma piedāvājumu;
2. Inovatīvo tehnoloģiju izmantošana un iesaiste;
3. Uzstādīti 5 “National Geographic” dzeltenie logotipi – “rāmji” – Partnerības teritorijā;
4. Izstrādāti informatīvi materiāli;
5. Izvietota informācija par maršrutu un projekta rezultātiem informācijas avotos;
6. Veicināta vietas pievilcība un identitāte, popularizēts kultūrvēstures un dabas mantojums Latvijas mērogā un starpvalstu mērogā;
7. Veicināts tūrisma pakalpojumu noiets maršrutu ietvaros;
8. Veicināta uzņēmējdarbības attīstība tūrisma piedāvājuma nodrošināšanai;
9. Veicināta sadarbība starp vietējām kopienām;
10. Veicināta pieredzes apmaiņa starptautiskā mērogā un vietējo kopienu griezumā.

 

Projekta ideja:

Uzstādīt National Geographic logotipa jeb "rāmju" konstrukcijas pie interesantākajiem un ievērojamākajiem kultūrvēstures un dabas objektiem projekta partneru teritorijās, izveidojot kopīgu staptautisku "Dzelteno rāmju" maršrutu un piesaistot lauku teritorijām tūrisma plūsmu.

 

Potenciālie projekta partneri:

Ziemeļīrijas (Lielbritānija) un Igaunijas VRG

 

Īstenotās projekta aktivitātes:

Tikšanās ar potenciālajiem projekta partneriem Igaunijā un Lielbritānijā sadarbības līguma noslēgšanai.

 

Projekts īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm 

Logo rakstiem 600 x 89