Als saktas foto2017. gada 10. oktobrī biedrība „Lādiņš” projektu „Deju pinu latvju tautas vainagā” (Nr. 2017/AL15/4/A019.22.02/1) iesniedza Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā LEADER projektu konkursā. Projekts tika akceptēts SVVA Stratēģijas M2 Rīcības “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” (R.2.2.) ietvaros, kā rezultātā iekļuva atbalstīto projektu skaitā un tā realizēšanai tika piešķirts ELFLA publiskais finansējums EUR 4498.66 apmērā, nepieciešamo līdzfinansējumu EUR 499.85 apmērā piešķīra Feimaņu pagasta pārvalde. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 4998.51.

 

2018. gada oktobrī projekts tika veiksmīgi noslēgts un JDK „Vīmyns” dejotāju tautas tērpu klāsts tika papildināts ar 9 (deviņiem) Alsungas novada tautas tērpa komplektiem, kuros ietilpst ņieburbruncis, ņieburs, sieviešu krekls, spangu vainags, sieviešu krekla sakta, puišu krekls, veste, puišu krekla sakta.


Alsungas novada tautas tērpus izgatavoja un piegādāja SIA „Musturi”.

 

Guntis Tjarvja, projekta „Deju pinu latvju tautas vainagā” vadītājs

 

 

Logo rakstiem 600 x 89