2017.gada februārī “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludināja atklāta projekta konkursa iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. Atklātajā projektu konkursā piedalījās arī Rēzeknes novada pašvaldība ar projektu “Audio video tehniskais nodrošinājums pasākumu kvalitātes uzlabošanai.”

 

Jūlija sākumā Rēzeknes novada pašvaldība saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un tā īstenošanas gadījumā būs iespējams piesaistīt publisko finansējumu EUR 3330,00 (trīs tūkstoši trīs simti trīsdesmit euro 00 centi) apmērā no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.


Projekta ietvaros ir paredzēts iegādāties un uzstādīt stacionāro videoprojektoru un četrus profesionālos koru un teātru kondensator mikrofonus Feimaņu kultūras nama skatuvei. Līgums tiks noslēgts ar SIA “MuzPro” par aparatūras iegādi un uzstādīšanu. Jaunās aparatūras iegāde uzlabos pasākumu kvalitāti un būs noteicošs elements Feimaņu kultūras nama scenogrāfijā.


Projekta “Audio video tehniskais nodrošinājums pasākumu kvalitātes uzlabošanai” īstenošana jāveic līdz 2017.gada 30.septembrim.


Mūsdienīgais audio video tehniskais aprīkojums būs pieejams visiem novada iedzīvotājiem un viesiem, jo tā pielietojums jebkurā dzīves jomā paplašina cilvēku redzesloku un dod impulsu radošajam potenciālam.

 

Vita Ameļko,
Feimaņu pagasta pārvaldes lietvede

 

Logo rakstiem 600 x 89